Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski w partnerstwie z Zakładem Handlowo-Usługowym Zygmunt Żarna realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Bezpieczne i przyjazne warunki pracy w ZHU Zygmunt Żarna”

Cel projektu:

Zwiększenie kompetencji i świadomości wśród 100 pracowników przedsiębiorstwa ZHU Zygmunt Żarna w Olsztynie w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez wdrożenie w okresie 1.08.2019r.-31.03.2020r. programu profilaktycznego obejmującego działania ukierunkowane na przedłużenie wieku aktywności zawodowej.

Działania realizowane w ramach projektu:

  1. Zajęcia grupowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym:
  • pracuj bezpiecznie;
  • profilaktyka zdrowia psychofizycznego;
  • dieta jako czynnik zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia;
  • stres i negatywne emocje pod kontrolą;
  • zajęcia praktyczne z rehabilitantem.

    2. Wsparcie indywidualne trenera pracy.
    3. Zakup sprzętu i urządzeń stanowiących doposażenie, wyposażenie stanowisk pracy służących eliminowaniu niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.

Każdy pracownik ZHU Zygmunt Żarna zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu ma możliwość zgłoszenia swojego udziału w projekcie.

Formularze rekrutacyjne w formie papierowej można pobrać w biurze ZHU Zygmunt Żarna lub w dziale BHP. Przy wypełnianiu formularzy istnieje możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Potrzebę skorzystania z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej można zgłosić w dziale BHP.

Wypełnione formularze rekrutacyjne w wersji papierowej należy dostarczyć do  biura pracownika BHP ZHU Zygmunt Żarna lub w wersji elektronicznej wysłać na adres: w.morzyc@zarna.pl

WAŻNE:

Do formularzy rekrutacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak oświadczenia lub podpisu na oświadczeniu skutkować będzie odrzuceniem formularza, bez możliwości uzupełnienia.

FORMULARZ REKRUTACYJNY i oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych można pobrać klikając “pobierz”.

Pobierz formularz
Pobierz oświadczenie

Pobierz materiały szkoleniowe

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2019r.
Zapraszamy do udziału w projekcie


„ZAMIEŃ WYKLUCZENIE NA ZATRUDNIENIE [POWIAT ELBLĄSKI I POWIAT BRANIEWSKI]”

Realizacja projektu w partnerstwie  nr:  RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie;

Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

ROZEZNANIA RYNKU/ZAPYTANIA OFERTOWE:


„NIE – DLA WYKLUCZENIA [POWIAT BARTOSZYCKI I POWIAT OSTRÓDZKI]”

Realizacja projektu w partnerstwie  nr:  RPWM.11.01.01-28-0046/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

ROZEZNANIA RYNKU/ZAPYTANIA OFERTOWE:


“LOKALNIE SPRAWNI. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych z wybranych gmin w powiatach elbląskim i braniewskim”

Realizacja projektu w partnerstwie  nr: RPWM.11.01.01-28-0065/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osóbwykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – MAzurskiego na lata 2014 – 2020.

ROZEZNANIA RYNKU/ZAPYTANIA OFERTOWE: