Kurs wychowawca wypoczynku

Forma kursu

Szkolenie grupowe prowadzone w formie wykładu i warsztatów praktycznych.

Prowadzący

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ratownika medycznego.

Co od nas otrzymasz?

Zapewniamy materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.


36h dyd.

sierpień 2023r.

399 zł/os.

Olsztyn, ul. 1 Maja 13 piętro 5


PROGRAM KURSU

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

1) koordynacyjna rola władz oświatowych
2) obowiązujące przepisy
3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia
4) regulamin uczestnika wypoczynku

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych Ruch i rekreacja:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Turystyka i krajoznawstwo:

1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
2) organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
3) elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem

Zajęcia praktyczno-techniczne:

1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4) indywidualne zainteresowania uczestników
5) rozwój zainteresowań uczestników

Prace społecznie użyteczne:

1) cele i zadania prac społecznie użytecznych:
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Na zakończenie kursu każdy uczestnik (obowiązkowa obecność na min. 80% zajęć i pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego wiedzę) otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).


508 161 885
szkolenia@edugika.plSkontaktuj się z nami


Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

*Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.