Forma kursu

Szkolenie grupowe prowadzone w formie wykładu i warsztatów praktycznych.

Prowadzący

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ratownika medycznego.

Co od nas otrzymasz?

Zapewniamy materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.


10h dyd.

sierpień 2023 r.

249 zł/os.

Olsztyn, ul. 1 Maja 13 piętro 5


Program kursu

Planowanie pracy wychowawczej

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

1)  podział na grupy

2)  wybór samorządu

3)   rada kolonii – obozu

4)  rozkład dnia

5)   rada wychowawców

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

1)   zdrowia i higieny

2)   przejazdu na miejsce wypoczynku

3)   trwania wypoczynku

4)   przeciwpożarowym

5)   korzystania z obszarów wodnych

6)   poruszania się po drogach

7)   wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

8)   norm żywienia

9)   zasad obsługi urządzeń elektrycznych

10)  zasad postepowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

11)  pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Na zakończenie kursu każdy uczestnik (obowiązkowa obecność na min. 80% zajęć i pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego wiedzę) otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).


tel. 508 161 885

szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami


* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

*Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.