Dla kogo:

Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.

Cel i korzyści:

Celem kursu jest przygotowanie osób, które planują podjęcie pracy w działach kadr i wynagrodzeń oraz osób, które podjęły już pracę, ale posiadają niewielkie doświadczenie w tym zakresie, do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Kurs obejmuje tematykę związaną z zagadnieniami kadrowymi i ustaleniem wynagrodzenia oraz zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa.

Forma kursu:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Omówione zagadnienia teoretyczne są przez uczestników kursu wykonywane praktycznie. Część zajęć prowadzona jest na komputerach z wykorzystaniem programu kadrowo – płacowego Gratyfikant oraz programu Płatnik.

Co od nas otrzymasz? Na czas szkolenia zapewniamy laptop z odpowiednim oprogramowaniem, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN oraz serwis kawowy.


Trener mgr. inż. Iwona Klonowska

Doświadczenie trenera Głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszej prowadzącej to: prowadzenie księgi handlowej, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentów do ZUS za pomocą programu Płatnik, sporządzanie deklaracji podatkowych: VAT, PIT, indywidualne doradztwo z zakresu księgowo- kadrowego, prowadzenie szkoleń z zakresu podstaw księgowości, kadry i płace

Doświadczenie trenerskie obejmuje łącznie ponad 3000 godzin dydaktycznych z zakresu księgowości oraz kadr i płac.


Informacje o szkoleniu

80h dyd.

do ustalenia

1800 zł/os.

Olsztyn, ul. 1 Maja 13 piętro 5


Program kursu będzie realizowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym na dzień rozpoczęcia kursu:

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Źródła prawa pracy
 2. Nawiązanie stosunku pracy – rodzaje umów o pracę 
 3. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych (profilaktyczne badania wstępne, akta prawa wewnętrznego, prowadzenie akt osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy, ustalenie stażu pracy nowo zatrudnionego pracownika, obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego oraz podatku dochodowego, obowiązki informacyjne zakładu pracy, sankcje za naruszenie prawa pracy)
 4. Wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania,
 5. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 6. Wynagrodzenie minimalne.
 7. Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń:
 8. Czas pracy i jego ewidencja.
 9. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy – urlop i inne absencje pracownika
 10. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,, zasady obliczania wynagrodzenia (i zasiłku) za skarbowym w zakresie podatku dochodowego.
 11.  Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę. 
 12. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 13. Obsługa programu Płatnik  i programu kadrowo-płacowy Gratyfikant.zas niezdolności do pracy, zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, ujęcie składkowe i podatkowe świadczeń za czas choroby)
 14. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom (świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia społeczne związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.) 
 15. Roczne rozliczenie z urzędem

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (wymagane 80% obecności)


tel. 508 161 885

szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami


* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej, a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.