Kurs PHOTOSHOP poziom podstawowy

Forma kursu

Cel szkolenia i korzyści:

Kursant zdobędzie kon­kret­ne umie­jęt­no­ści w dzie­dzi­nie grafiki komputerowej.
Oprócz za­po­zna­nia się z wie­dzą teo­re­tycz­ną i techniczną, rów­no­le­gle każ­dy kur­sant stworzy w ra­mach ćwi­czeń prak­tycz­nych baner internetowy lub/i ulotkę reklamową.

Adresaci

Kurs jest skie­ro­wa­ny do osób, któ­re nie zna­ją pro­gra­mu Pho­to­shop, a pra­gną na­być kon­kret­ne umie­jęt­no­ści w dzie­dzi­nie grafiki komputerowej.

kurs komputerowy

Co od nas otrzymasz?

Na czas szkolenia
zapewniamy laptop z odpowiednim
oprogramowaniem, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.


24h dyd.

marzec 2023 r.

999 zł/os.

Olsztyn, ul. 1 Maja 13 piętro 5


PROGRAM KURSU

1. Interfejs programu Adobe Photoshop

 • grafika rastrowa i wektorowa
 • formaty graficzne
 • arkusz roboczy Photoshopa, skróty klawiszowe,
 • otwieranie, zapisywanie  dokumentu PSD,
 • linijki, siatka, prowadnice – ustawienia,
 •  wielkość i rozdzielczość obrazu,
 • przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW,
 • kadrowanie.

2. Technika pracy na warstwach

 • tworzenie i kopiowanie warstw,zmiana kolejności
 • grupowanie i  łączenie warstw, spłaszczanie obrazka,
 • zmiana przezroczystości między warstwami,
 • wyrównywanie warstw,
 • zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów),
 • style warstwy, grupowanie i transformacje warstw.

3. Selekcje

 • podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia,
 • operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna,
 • zapisywanie zaznaczenia w kanale,
 • zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,
 • zaznaczanie zakresu koloru,
 • przenoszenie selekcji i warstw między obrazami,
 • wypełnianie selekcji i obrys.

4. Podstawowe narzędzia malarskie

 • pędzel, ołówek, gumka.

5. Praca z tekstem

 • formatowanie tekstu,
 • praca z tekstem akapitowym,
 • efekty tekstowe.

6. Korekta kolorystyczna i podstawy edycji obrazu

 • rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie,
 • pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne,
 • RGB, CMYK, LAB, HSB,
 • omówienie kanałów,
 • zmiana kolorów, nasycenia, jasności
 • praca z obrazem czarno-białym,
 • funkcje i narzędzia retuszerskie.

7. Ścieżki – tworzenie i edycja

 • przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
 • narzędzia do edycji ścieżek
 • praca na węzłach

8. Stworzenie banneru internetowego lub/i ulotki reklamowej.

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanym na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019 , poz. 652).
Usługa zwolniona z VAT – uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.


tel. 508 161 885

szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami


Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.