Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych

 

Przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych.
Kierownicy i pracownicy działów organizacyjnych, sekretariatów i kancelarii w urzędach, samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, którzy są odpowiedzialni za organizowanie, zarządzanie i prowadzenie sekretariatów i kancelarii, w tym odpowiedzialni za wdrażanie procedur kancelaryjnych i archiwizacyjnych.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i wykładowca, wieloletni urzędnik administracji samorządowej posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym jak i kierowniczym, który odpowiedzialny jest za politykę kadrową i organizację wewnętrzną urzędu oraz zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy i polityką kadrową, ochroną informacji niejawnych, koordynacją zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, problematyką bhp., wdrażaniem wewnętrznych regulaminów i procedur. Prowadząc szkolenie wykorzystuje ogromne doświadczenie zawodowe i praktykę zdobytą podczas wieloletniej pracy, a poszczególne bloki tematyczne omawia w oparciu o przykłady i rozwiązania praktyczne.

Szkolenie prowadzone będzie w formie prezentacji multimedialnej, która będzie na bieżąco uzupełniana dyskusją, pytaniami, odpowiedziami, praktycznymi przykładami oraz omawianiem i wyjaśnianiem sytuacji problemowych.

10:00-15:00

385 zł

18.03.2019

 

Olsztyn

ul. Warmińska 14/5

PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowy program szkoleniowy i bloki tematyczne:

 1. Wprowadzenie i prezentacja przedmiotu szkolenia.
 2. Istota administracji publicznej.
 3. Miejsce i rola sekretariatu w jednostce organizacyjnej oraz wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla pracowników sekretariatu.
 1. Obowiązki i zadania sekretariatu z uwzględnieniem aspektów organizowania, kierowania i zarządzania sekretariatem.
 2. Informacja i komunikacja, urzędnicze kodeksy etyczne i Europejski Kodeks Dobrej Administracji.
 3. Najważniejsze standardy obsługi interesantów.
 4. Dokumenty, dokumentacja i akta spraw, pisma i korespondencja urzędowa – podział, definicje, rodzaje oraz konieczność utrwalania prowadzonej działalności.
 5. Rodzaje dokumentów i dokumentacji oraz tryb postępowania z dokumentami.
 6. Dokumenty urzędowe, informacje publiczne,  dokumenty niejawne.
 7. Obowiązki i odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją.
 1. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z wytwarzaną dokumentacją.
 2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i archiwizacyjnym.
 3. Podstawowe normatywy kancelaryjne ( instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt; klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji.
 4. Czynności kancelaryjne, systemy kancelaryjne, obieg dokumentów i załatwianie spraw.
 5. Narzędzia pracy kancelaryjnej.
 6. Zakładanie i opisywanie teczek, spisy spraw, porządkowanie i gromadzenie wytwarzanej dokumentacji.
 7. Archiwizacja dokumentacji, typowe czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji i przekazaniem do archiwum.
 8. Warunki techniczne i lokalowe archiwów zakładowych i składnic akt oraz organizacja i funkcjonowanie składnic akt i archiwów zakładowych.
 1. Najważniejsze aspekty zasad ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia „RODO” z uwzględnieniem: praw osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązków informacyjnych, wdrożenia wewnętrznych procedur w zakresie ochrony danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, umów powierzenia przetwarzania danych, obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych, naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych i odpowiedzialności.
 2. Ochrona danych osobowych w świetle nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Podsumowanie treści szkolenia, wskazówki, zapytania, odpowiedzi, dyskusja.

Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

szkolenia@edugika.pl

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie. * Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.
Close Menu