„ZAMIEŃ WYKLUCZENIE NA ZATRUDNIENIE [POWIAT ELBLĄSKI I POWIAT BRANIEWSKI]”

Realizacja projektu w partnerstwie  nr:  RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie;
Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

ROZEZNANIA RYNKU/ZAPYTANIA OFERTOWE:

„NIE - DLA WYKLUCZENIA [POWIAT BARTOSZYCKI I POWIAT OSTRÓDZKI]”

Realizacja projektu w partnerstwie  nr:  RPWM.11.01.01-28-0046/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

ROZEZNANIA RYNKU/ZAPYTANIA OFERTOWE:

"LOKALNIE SPRAWNI. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z wybranych gmin w powiatach elbląskim i braniewskim"

Realizacja projektu w partnerstwie  nr: RPWM.11.01.01-28-0065/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osóbwykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – MAzurskiego na lata 2014 – 2020.

ROZEZNANIA RYNKU/ZAPYTANIA OFERTOWE:

Close Menu