"LOKALNIE SPRAWNI. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych
z wybranych gmin w powiatach elbląskim i braniewskim"

Realizacja projektu w partnerstwie  nr: RPWM.11.01.01-28-0065/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osóbwykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – MAzurskiego na lata 2014 – 2020.

ROZEZNANIA RYNKU/ZAPYTANIA OFERTOWE:

Close Menu