Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia

– Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną

– przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji

– Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

– dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Archiwista zakładowy, ponad 10 lat w administracji publicznej jako Stażysta-referent, Sekretarz, Referent, od 2013 roku, Referendarz. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierunek: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Archiwista Zakładowy w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Specjalista ds. Archiwizacji w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Od 2015 roku prowadzi działalność usługową z zakresu oferowania: usług IT, usług archiwalnych, usług szkoleniowych i usług audytowych. Jako trener od lipca 2017 roku, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

32h szkoleniowe

890 zł

11.02.2019 – 13.02.2019

Białystok

Hotel Silver ul. Kopernika 97

PROGRAM SZKOLENIA

I. Prawne podstawy postępowania z dokumentacją
• ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
• podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
• narodowy zasób archiwalny
• państwowy zasób archiwalny
• niepaństwowy zasób archiwalny
• państwowa sieć archiwalna
• nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
• formy ochrony prawnej.

II. Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej
• podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
• rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
• rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
• dokumentacja jawna i niejawna
• materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna.

III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
• kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
• podział dokumentacji na kategorie archiwalne
• okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej.

IV. Organizacja pracy kancelaryjnej
• tradycyjny obieg dokumentacji
• elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
• systemy kancelaryjne
• instrukcja kancelaryjna
• jednolity rzeczowy wykaz akt.

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

• cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
• planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
• personel archiwum zakładowego i składnicy akt
• lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
• wyposażenie archiwum zakładowego
• przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
• gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
• środki ewidencyjne archiwum zakładowego
• udostępnianie dokumentacji
• brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
• konserwacja akt
• przekazywane akt do archiwum państwowego.

VI. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

VII. Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej
• terminologia archiwizowania
• studia wstępne
• rozpoznanie przynależności zespołowej
• segregacja dokumentacji
• systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
• weryfikacja kategorii archiwalnych
• brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
• archiwizowanie materiałów archiwalnych
• archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
• opisywanie teczek
• inwentaryzacja
• sygnowanie dokumentacji
• opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

VIII. Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych

IX. Usługi archiwalne

X. Egzamin teoretyczny

XI. Zajęcia praktyczne
• zapoznanie się ze: spisem spraw, spisem zdawczo-odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej, wykazem spisów zdawczo-odbiorczych, spisem zdawczo-odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego, kartą udostępnienia akt, spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie, protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej, kartą zastępczą akt
• analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
• opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B.

Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

szkolenia@edugika.pl

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie. * Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.
Close Menu