kadry - Edugika - Centrum Szkoleniowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

KURS KADRY I PŁACE

Dlaczego nasz kurs?
Przygotowane dla Państwa zajęcia w 80% prowadzone są w formie warsztatowej,
zagadnienia są szczegółowo omawiane i przepracowywane, co pozwoli na zdobycie doświadczenia w tworzeniu niezbędnej dokumentacji pracowniczej, a także pracy w programach Płatnik oraz Symfonia. Wykłady oraz case study pozwalają na usystematyzowanie wiedzy, natomiast zajęcia na zasadzie tutoringu pozwalają na sprawdzenie opanowanej wiedzy. Kameralne grupy zapewnią indywidualne podejście do każdego z uczestników, a odpowiednio dopasowana ilość godzin kursu zagwarantuje intensywną pracę w niedługim czasie.
Dla kogo?
Na kurs zapraszamy wszystkie osoby rozpoczynające swoją pracę w działach
kadrowo-płacowych oraz osoby chcące uzupełnić lub usystematyzować swoją wiedzę z w/w zakresu.
Czas trwania:
80 h dydaktycznych
Miejsce realizacji: Słupsk, ul. Kołłątaja 30, I p.
Cena: 8
49,00 zł / brutto / 1 os. w grupie sześcioosobowej *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
Prowadzimy politykę rabatową.
W cenie kursu ujęliśmy: koszty przeprowadzenia szkolenia, autorskie materiały
szkoleniowe dla każdego uczestnika, na czas rwania kursu komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przerwy kawowe. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ramowy program kursu obejmuje
80 h dydaktycznych.
I.
PRAWO PRACY

1. Proces rekrutacji :
   -dokumenty aplikacyjne
   -dokumenty zatrudnieniowe
   -obowiązki zgłoszeniowe związane z procesem rekrutacji
   -kompletowanie dokumentacji pracownika ( akta osobowe )
2. Nawiązanie stosunku pracy :
   -uwarunkowania prawne dot. umowy o pracę
   -termin, forma, treść umowy o pracę
   -rodzaje umów o pracę
   -obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika
   -inne formy zatrudnienia
3. Czas pracy :
   -praca w godzinach nocnych
   -praca w godzinach nadliczbowych
   -ewidencja czasu pracy
4. Urlopy pracownicze :
   -wymiar urlopu ( ustalanie podstawy naliczania urlopu )
   -zasady udzielania urlopu
5. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem :
   -ochrona stosunku pracy
   -dodatkowe uprawnienia rodziców ( dodatkowe urlopy rodzicielskie )
6. Zakończenie stosunku pracy :
   -sposoby rozwiązywania umowy o pracę
   -ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – sposób naliczania
   -dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy
7. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika wynikająca z stosunku pracy.

II. WYNAGRODZENIA

1. Systemy wynagrodzeń.
2. Pojęcie, forma, czas wypłaty wynagrodzenia ( wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne )
3. Wynagrodzenia minimalne, dodatek wyrównawczy
4. Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę ( cały przepracowany miesiąc, część miesiąca )
5. Zasady naliczania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy ( wynagrodzenie chorobowe,
   zasiłek chorobowy )
6. Potrącenia z wynagrodzeń
7. Świadczenia pracownicze
8. Obowiązki wynikające z Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych :
   -system ubezpieczeń społecznych
   -rodzaje ubezpieczeń społecznych
   -ubezpieczenie zdrowotne
   -Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
   -dokumentacja ubezpieczeniowa ( dokumenty zgłoszeniowe, dokumenty rozliczeniowe )
9. Obowiązki wynikające z Ustawy o PDOF :
   -pracownicza dokumentacja podatkowa
   -system naliczania zaliczki na PDOF
10. Studium przypadków :
   -praktyczna nauka sporządzania list płac, naliczania wynagrodzeń, dokumentów rozliczeniowych

    w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych oraz opodatkowania
III. OPROGRAMOWANIE PŁATNIK.

1. Zapoznanie z programem :
   -wymagania sprzętowe i ustawowe ( autoryzacja przekazywanych danych )
   -ustawienia administracyjne programu ( system przekazu, ustawienia początkowe )
   -zasady wprowadzania danych „płatnika" i „ubezpieczonych"
   -dokumenty zgłoszeniowe, dokumenty rozliczeniowe
   -przekaz dokumentów – zasady posługiwania się „kreatorami"
   -system „klonowania" danych
   -system poboru i potwierdzania przekazu

IV. OPROGRAMOWANIE SYMFONIA "KADRY I PŁACE".
1. Wprowadzenie nowego podmiotu gospodarczego
2. Uzupełnienie parametrów podatkowych i ubezpieczeniowych
3. Dodawanie nowych okresów płacowych
4. Określenie :
   -parametrów list płac i okresów rozliczeniowych
   -deklaracja rozliczeń kadrowych
5. Czynności związane z zatrudnieniem nowego pracownika :
   -określenie daty przyjęcia
   -rodzaje wynagrodzenia
6. Edycja poszczególnych opcji :
   -umowy o pracę ( przebieg zatrudnienia, wykształcenie, rodzina, zgłoszenie ZUA, warunki
    zatrudnienia )
   -wstępnego szkolenia bhp
   -uaktywnienie bilansów okresowych ( urlopy, choroby, nadgodziny )
7. Wykonanie listy pac :
   -uzupełnienie danych okresu
   -uzupełnienie parametrów listy
8. Tworzenie szablonu okresu płacowego
9. Dodawanie pracowników do listy płac
10. Wydruk raportu listy płac
11. Zamykanie okresu płacowego
12. Eksport do „PŁATNIKA"


Zajęcia prowadzi Piotr Wikarjusz - magister ekonomii, ukończył dodatkowo studia podyplomowe z zakresów: Prawo gospodarcze, Prawo podatkowe w Unii Europejskiej, Rachunkowość oraz kurs: Studium Zarządzania biznesem. Od 1995 r. prowadzi firmę rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe. Szkolenia, wykłady z zakresu prawnych form przedsiębiorstw, zasad opodatkowania, sytemu ubezpieczeń, systemu wynagrodzeń oraz kadr i płac prowadzi od 2014 r.
Ukończenie kursu: Wymagana jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach, w innym
przypadku słuchacz nie ukończy szkolenia. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości w formie egzaminu wewnętrznego i otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z
firmą szkoleniową Edugika oddział w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy!


 
 ZAPISY: E-MAIL LUB TELEFON

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego